Arbejdsområder

Nordisk Institut for Bæredygtige Produkter, Miljøkemi og Toksikologi (NIPSECT) blev oprettet i 2010 med det formål at udføre forskning, udvikling, vidensudveksling og rådgivning samt netværke vedrørende:

1. Begreber og redskaber for vurdering af og udvikling af grønne produkter i vare- og værdikæder, for eksempel:

 • Livscyklusvurderinger (LCA)
 • Livscyklusledelse (LCM)
 • Carbon-, vand- og økologiske fodspor
 • Miljømærkning og miljøvaredeklarationer (EPDs)
 • Grønne indkøb
 • Miljørigtig formgivning/produktdesign
 • Grønne byggematerialer, bygninger og byer
 • Strategi for bæredygtige virksomheder og virksomheders sociale ansvar (CSR)
 • Grøn og bæredygtig kemi

2. Assistance til udarbejdelse af miljøansøgninger, miljøgodkendelser og miljøcertificering.

3. Brugsanvisning, klassificering, mærkning og farlighedsvurdering ved anvendelse af kemiske stoffer og produkter på arbejdspladser fx organiske opløsningsmidler og bekæmpelsesmidler samt i forbrugerprodukter bl.a. i kosmetik og tekstiler, som fx:

 • Blødgørere
 • Stabilisatorer
 • Konserveringsmidler
 • Overfladeaktive stoffer
 • Farvestoffer
 • Biocider
 • Flammehæmmere

4.  Forekomst og risikovurdering af kemiske forureninger i mennesker og dyr, i vand, luft, støv, indeklima, jord og affald. For eksempel kemiske familier som:

 • Persistente organiske forureninger som:
  • Polychlorerede biphenyler (PCB)
  • Dioxiner
  • Perfluoralkylforbindelser, for eksempel PFOS og PFOA
  • Polybromerede diphenylethere
  • Hexabromcyclododecan (HBCDD)
 • Carcinogener
 • Klimagasser
 • Tungmetaller
 • Spormineraler og vitaminer
 • Etc.