Glycol ethere påvirker fosterhjernen

I en nyligt publiceret fransk kohorte undersøgelse (Beranger et al. 2017) blev der tidligt under graviditeten målt fem metabolitter af glycolethere i 90-100 % af alle urinprøver fra 204 mødre. Mødrenes børn blev senere i 6-års alderen undersøgt med nogle udviklings- og indlæringstest.

Der blev konstateret en signifikant sammenhæng mellem de mest eksponerede mødres urinkoncentrationer af ethoxyeddikesyre (metabolit af ethoxyethanol) og phenoxyeddikesyre (metabolit af phenoxyethanol) og børnenes mindre verbale- og rumlige forståelse og dermed mindre skole parathed. Dette tyder på at hjernens normale udvikling påvirkes af disse stoffer.

ethoxyethanolEthoxyethanol, ethylglycolethoxyeddikesyreEthoxyeddikesyrephenoxyethanolEthoxyeddikesyrephenoxyeddikesyrePhenoxyeddikesyre

Hvad er glycolethere?

Glycolethere er farveløse, brændbare, flydende opløsningsmidler med lav flygtighed og lugt samt lav akut giftighed. Disse polære organiske opløsningsmidler er normalt blandbare med vand, alkoholer og ketoner, men ikke med de klassiske upolære og flygtige organiske opløsningsmidler fx mineralsk terpentin, trichlorethylen eller toluen. Glycolethere trænger let gennem huden.

Glycolethere er siden slutningen af 1970’erne i stigende omfang blevet brugt i vandbaserede produkter (bl.a. maling, rengøringsmidler, kosmetik mv.), der har erstattet fx de terpentin baserede produkter, fordi de vandbaserede produkter anses for mindre farlige.

Der er imidlertid stor individuel forskel i giftigheden af glycolethere. Glycolethere afledet af ethylenglycol er mere giftige end dem, der er afledet af propylenglycol. De ethylenglycol-baserede skader i nogle tilfælde foster, forplantning, knoglemarven, blodet og hjernen Mennesker er desuden mere følsomme overfor skadevirkninger af glycolethere end forsøgsdyr.

Kemi

Glycolethere er glycoler (dioler), hvor en eller flere hydroxygrupper er alkyleret og dermed omdannet til en ether. Der findes derfor et uendeligt antal glycolethere.

Den simpleste glycolether er methylglycol (2-methoxyethanol, ethylenglycol-monomethylether, methylcellosolve®, EGME):

MethoxyethanolMethylglycol

Hydroxygruppen kan også omdannes til en estergruppe under dannelse af fx. methylglycolacetat:

methylglycolacetatMethylglycolacetat

Ether-dannelsen kan også ske intramolekylært som i diethylenglycol (2,2’-oxydiethanol):

DiethylenglycolDiethylenglycol

Hvis en af disse hydroxygrupper i diethylenglycol methyleres fås methyldiglycol:

methyldiglycolMethyldiglycol

Der er mere info om glycoler og glycolethere i Fokusartiklerne, som kan downloades fra hjemmesiden.

No Comments Yet.

Leave a comment